RİSK YÖNETİMİ DERNEĞİ Üyelik İşlemleri

Genel Bilgiler

RİSK YÖNETİMİ DERNEĞİ’ne Üyelik Koşulları (RİSKYÖN madde.6)

RİSKYÖN’e gerçek ve tüzel kişiler üye olabilir:

Gerçek Kişiler

 1. Onsekiz (18) yaşını bitirmiş ve fiil ehliyetine sahip olmak
 2. Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak

Tüzel Kişiler

 1. Üniversiteler, AR-GE Enstitüleri, Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Yüksek Okullar vb.
 2. Özel sektör kuruluşları
 3. Sivil toplum kuruluşları
 4. Diğer tüzel kişiler

Aşağıda belirtilenler RİSKYÖN’e üye olamazlar;

 • İlgili yasal mevzuat uyarınca derneklere üye olmaları yasaklananlar.
 • RİSKYÖN’e ödenti ve katılma paylarını ödememe dışında, diğer nedenlerle RİSKYÖN üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar.
 • Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar.

Derneğe Üyelik Türleri ve Hakları  (RİSKYÖN TÜZÜK madde.7)

 1. Asıl Üyelik

RİSKYÖN’ün İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarına yönelik olarak Madde 2’de belirtilen amacı ve Madde 3’te belirtilen çalışma konularını benimseyerek gönüllü çalışmayı kabul eden ve üyelik şartları Madde 6 ve Madde 7’de tanımlı olan gerçek ve tüzel kişiler, RİSKYÖN’e asıl üye olma hakkına sahiptirler.

Asıl üye olanlar, RİSKYÖN’ün Merkez ve Şube organlarını seçme, bu organlara seçilebilme ve RİSKYÖN Genel Kurulu’na katılma hakkına sahip olurlar. Asıl üyeler üyelikleri için giriş ve yıllık aidat öderler.

 1. Tüzel Üyeler

Tüzel kişilerden oluşur. Tüzel kişilerin üye olması halinde; tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya  temsille görevlendireceği kişi tüzel kişiyi temsil eder ve tüzel kişi adına oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Tüzel kişiler, temsilcilerinin imzası ile gelen talep doğrultusunda üye olurlar.

Tüzel kişi temsilcileri Asıl Üye statüsündedir.

Tüzel kişilerin giriş ve yıllık aidat ödentileri RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sivil toplum kuruluşları, diğer tüzel kişiliklerin yarısı kadar giriş ve yıllık aidat öderler.

 1. Bireysel Üyeler

Gerçek kişilerden oluşur. Bireysel üyeler; Kurucu Üyeler ve Gerçek Kişi Üyeler olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Bireysel üyelerin giriş ve yıllık aidatları RİSKYÖN Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

 1. Fahri Üyelik
 2. Onur Üyeleri

Yurt içinde ve dışında İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarının en az birinde en az on (10) yıl çalışan, araştırma yapan (akademik unvan sahibi), bu alanların ülkemizdeki gelişimi için kayda değer hizmetleri olan ya da RİSKYÖN’e büyük emeği geçmiş her meslekten uzman ve araştırmacılardan oluşan gerçek kişilere RİSKYÖN Yönetim Kurulu’nun önerisi ve RİSKYÖN Genel Kurulu’nun onayı ile tanınan üyelik türüdür.

Onur Üyeleri giriş ve yıllık aidat ödemekle yükümlü olmayıp seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

 1. Genç Üyeler

RİSKYÖN’ün gençlere ve öğrencilere yönelik üyelik türüdür. Asgari lise mezunu on sekiz- yirmi altı (18-26) yaş aralığındaki gençler, Genç Üye olabilirler. Genç üyeler aidat ödemezler. Genç üyeler isterlerse aidat ödeme ile ilgili asıl üye şartlarını yerine getirmek kaydıyla asıl üye de olabilirler.

Genç Üye olanlar, RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kurullara, düzenlenen etkinliklere ve faaliyetlere RİSKYÖN’ün belirlediği çerçevede ve haklarda katılabilirler.

Genç Üye olanlar RİSKYÖN Genel Kurulu’na katılma hakkına sahip olup, seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler

Üyelik İşlemleri (RİSKYÖN TÜZÜK madde.8)

RİSKYÖN’e üye olmak için gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir.

 1. RİSKYÖN üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişi adayları, RİSKYÖN’ün Madde 2’de belirtilen amacı ve Madde 3’te belirtilen çalışma konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Formu”nu doldurup RİSKYÖN Merkez Yönetim Kurulu‘na sunarlar.
 2. RİSKYÖN Merkez Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir Komite aracılığıyla aday hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra RİSKYÖN Merkez Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak ile bildirir.
 3. Adayın RİSKYÖN üyeliğine kabul edilmesi üzerine RİSKYÖN Merkez tarafından başvuru tarihi itibariyle kayıt işlemleri yapılır. Aday’dan giriş ve yıllık ödentisinin tamamı alınır. Bu işlemler yapılmadıkça RİSKYÖN üyeliği geçerli olmaz.