Risk Yönetimi Derneği’inin İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarıyla ilgili başlıca çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir

 • İşyerlerinin İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında risk yönetimi politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesi,
 • İlgili ulusal ve uluslararası standartlar ve rehberler ışığında İSG riskleri, halk sağlığı riskleri ve çevresel risklerin yok edilmesi veya en aza indirilmesi amacıyla işyerlerinde risk yönetim sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, işyerlerinin risk yönetimi performanslarının belirlenmesi ve izlenmesi,
 • Ulusal ve uluslararası iyi uygulamalar ışığında işyerlerinin ve işyerlerinde yapılan işlerin İSG açısından tehlike sınıflandırmasının ve bu amaçla kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi,
 • Uluslararası kabul görmüş standart, ulusal mevzuat ve diğer şartlar ışığında; işyerlerinde İSG, çevre ve halk sağlığı ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi, risk kontrol hiyerarşisi gözetilerek gerekli risk kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve amaç ve hedeflerin oluşturulması için rehberlik yapılması; bu kapsamda kullanılan yaklaşımların ve uygulamaların incelenmesi, geliştirilmesi ve performans değerlendirmelerinin yapılması,
 • İşyerlerinin İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında uymakla yükümlü oldukları yasal şartlar ve uymayı taahhüt ettikleri diğer şartların belirlenmesi, bu şartlara uygunluklarının değerlendirilmesi için rehberlik yapılması,
 • İşyerlerinde çalışanlar dahil toplumdaki herkesin daha sağlıklı yaşam sürdürmeleri için teşvik edilmesine ve çevrenin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için iyileştirme olanaklarının belirlenmesi,
 • İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan ulusal mevzuat ve standartların uluslararası iyi uygulamalar ışığında değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının belirlenmesi ve politika geliştirilmesine katkı sağlanması,
 • İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında çalışanlarla ilgili meslek standartlarının oluşturulması ve ilgili meslek mensuplarının mesleki yeterlilik ve gelişimlerinin sağlanması için rehberlik yapılması,
 • İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulması
 • İşyerlerinde İSG, çevre ve halk sağlığı ile ilgili potansiyel acil durumlar ile bu gibi hallerde yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve işyerlerine acil durum yönetimiyle ilgili rehberlik yapılması,
 • İşyerlerinde İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında izleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirme parametrelerinin, yöntemlerinin ve zamanlamalarının belirlenmesi, izleme, ölçme ve analiz amaçlı kullanılan teçhizatın bakımı, kalibrasyonu ve doğrulanması için kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi, izleme, ölçme ve analizlerin gerçekleştirilmesi, izleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirme sonuçlarının izlenmesi ve etkinliklerinin değerlendirilmesi konularında rehberlik ve uygulamalar yapılması,
 • Acil durumlar ve ramak kala olaylar dahil olmak üzere, ölüm, yaralanma, sağlık bozulması, çevre kirlenmesi ve benzeri etkilere yol açan veya yol açma potansiyeline sahip olayların araştırılarak, kök nedenleri ile bu türden olayların tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyet ihtiyaçlarının belirlenmesi, olayların kaydı ile ilgili veri tabanının ve istatistiklerinin oluşturulması, değerlendirilmesi ve ilgilileri ile paylaşılması,
 • İşyerlerinde çalışanlar dahil toplumdaki tüm bireylerde sağlık ve güvenlik kültürü ile çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlanması,
 • İşyerlerinde İSG, çevre ve halk sağlığı ile ilgili konularda değişimin yönetilmesi için rehberlik yapılması,