RİSK YÖNETİMİ DERNEĞİ Tüzel Üyelik İşlemleri

Genel Bilgiler

RİSK YÖNETİMİ DERNEĞİ (RİSKYÖN)’ne  Tüzel Üyelik Koşulları (RİSKYÖN TÜZÜK madde.6)

Aşağıda belirtilen tüzel kişiler RİSKYÖN’e üye olabilirler

 1. Üniversiteler, AR-GE Enstitüleri, Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Yüksek Okullar vb.
 2. Özel sektör kuruluşları
 3. Sivil toplum kuruluşları
 4. Diğer tüzel kişiler

Aşağıda belirtilenler gerçek kişiler RİSKYÖN’e üye olamazlar;

 • İlgili yasal mevzuat uyarınca derneklere üye olmaları yasaklananlar.
 • RİSKYÖN’e ödenti ve katılma paylarını ödememe dışında, diğer nedenlerle RİSKYÖN üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar.
 • Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar.

Asıl Üyelik ((RİSKYÖN TÜZÜK madde.7)

RİSKYÖN’ün İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarına yönelik olarak RİSKYÖN DER TÜZÜK m.2 ve 3’te belirtilen amacı ve belirtilen çalışma konularını benimseyerek gönüllü çalışmayı kabul eden ve üyelik şartları yukarıda olan gerçek ve tüzel kişiler, RİSKYÖN’e asıl üye olma hakkına sahiptirler.

Asıl üye olanlar, RİSKYÖN’ün Merkez ve Şube organlarını seçme, bu organlara seçilebilme ve RİSKYÖN Genel Kurulu’na katılma ve oy hakkına hakkına sahip olurlar. Asıl üyeler üyelikleri için giriş ve yıllık aidat öderler.

Asıl üye olanlar, RİSKYÖN’ün Merkez ve Şube organlarını seçme, bu organlara seçilebilme ve RİSKYÖN Genel Kurulu’na katılma hakkına sahip olurlar. Asıl üyeler üyelikleri için giriş ve yıllık aidat öderler.

Üyelik başvurusu Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun onayından sonra geçerlilik kazanır. Başvuru sonucu Risk Yönetimi Derneği tarafından üyeye yazılı olarak bildirilir.

Üyeliklerin giriş ve yıllık aidatları RİSKYÖN Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Tüzel Üyeler Asıl Üyelik Statüsündedir

Tüzel kişilerden oluşur. Tüzel kişilerin üye olması halinde; tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya  temsille görevlendireceği kişi tüzel kişiyi temsil eder ve tüzel kişi adına oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Tüzel kişiler, temsilcilerinin imzası ile gelen talep doğrultusunda üye olurlar.

Tüzel kişi temsilcileri Asıl Üye statüsündedir.

Tüzel kişilerin giriş ve yıllık aidat ödentileri RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sivil toplum kuruluşları, diğer tüzel kişiliklerin yarısı kadar giriş ve yıllık aidat öderler.

Tüzel Üyelik İçin Yapılacaklar:

 • Tüzel Üyelik Başvuru Formunda belirtilen belgelerinizi hazırlayınız
 • Tüzel Üyelik Başvuru Formunu doldurunuz
 • Başvuru için uyelik@riskyonetimi.org.tr adresine e-posta ile tüm belgelerinizi gönderiniz.
 • Göndermeniz gereken belgeler
  • RİSKYÖN Üyeliğine ilişkin  Yönetim  Kurulu Kararı  veya  yetkili  kişinin  yazısı (Yetki belgesi ile birlikte)
  • İmza Sirküleri
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Temsilcinin 2 adet fotoğrafı (isteğe bağlı)
  • Temsilcinin Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet)
  • Temsilcinin Yerleşim Yeri (İkametgah) (e-devlet)
  • Temsilcinin Giriş ve Üyelik Aidatı Ödendiğini Gösterir Banka Dekontu
  • Tüzel Üyelik Başvuru Formunun ıslak imzalı taranmış hali