RİSK YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1. Yasalar ile bu tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve çalışmalar yapmak üzere kurulan derneğin adı “Risk Yönetimi Derneği” dir.

Risk Yönetimi Derneği’nin kısaltılmış adı “RİSKYÖN” olup, bu tüzükte bundan sonra RİSKYÖN olarak belirtilecektir.

RİSKYÖN’ün merkezi İstanbul’dadır.

RİSKYÖN, yasaların öngördüğü kurallara, işlemlere ve yayılım politikasına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde şubeler, temsilcilikler açabilir veya kapatabilir.

Derneğin Amacı

Madde 2. RİSKYÖN, gelecek kuşaklar dahil insanların sürdürülebilir bir dünya için sağlıklı ve güvenli şekilde çalışabileceği ve yaşayabileceği ortamlara kavuşmasına katkıda bulunmak hedefiyle, iş sağlığı ve güvenliği (İSG), çevre ve halk sağlığı alanlarında çok disiplinli, bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapar.

RİSKYÖN’ün amacı;

 • Tüm çalışanlar dahil olmak üzere, toplumun, çevrenin ve maddi varlıkların İSG, çevre ve halk sağlığı ile ilgili risklere karşı etkin ve sürdürülebilir şekilde korunmasına,
 • Tüm çalışanlar dahil olmak üzere, toplumdaki tüm bireylerde sağlık ve güvenlik kültürü ile çevre bilincinin artırılmasına,
 • İSG, çevre ve halk sağlığı ile ilgili risk yönetimi performansının sürekli iyileştirilmesine, katkıda bulunmaktır.

Derneğin Çalışma Konuları

Madde 3. RİSKYÖN’ün Madde 2’de belirtilen amacı doğrultusunda faaliyette bulunabileceği İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarıyla ilgili başlıca çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir:

 • İşyerlerinin İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında risk yönetimi politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesi,
 • İlgili ulusal ve uluslararası standartlar ve rehberler ışığında İSG riskleri, halk sağlığı riskleri ve çevresel risklerin yok edilmesi veya en aza indirilmesi amacıyla işyerlerinde risk yönetim sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, işyerlerinin risk yönetimi performanslarının belirlenmesi ve izlenmesi,
 • Ulusal ve uluslararası iyi uygulamalar ışığında işyerlerinin ve işyerlerinde yapılan işlerin İSG açısından tehlike sınıflandırmasının ve bu amaçla kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi,
 • Uluslararası kabul görmüş standart, ulusal mevzuat ve diğer şartlar ışığında; işyerlerinde İSG, çevre ve halk sağlığı ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi, risk kontrol hiyerarşisi gözetilerek gerekli risk kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve amaç ve hedeflerin oluşturulması için rehberlik yapılması; bu kapsamda kullanılan yaklaşımların ve uygulamaların incelenmesi, geliştirilmesi ve performans değerlendirmelerinin yapılması,
 • İşyerlerinin İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında uymakla yükümlü oldukları yasal şartlar ve uymayı taahhüt ettikleri diğer şartların belirlenmesi, bu şartlara uygunluklarının değerlendirilmesi için rehberlik yapılması,
 • İşyerlerinde çalışanlar dahil toplumdaki herkesin daha sağlıklı yaşam sürdürmeleri için teşvik edilmesine ve çevrenin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için iyileştirme olanaklarının belirlenmesi,
 • İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan ulusal mevzuat ve standartların uluslararası iyi uygulamalar ışığında değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının belirlenmesi ve politika geliştirilmesine katkı sağlanması,
 • İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında çalışanlarla ilgili meslek standartlarının oluşturulması ve ilgili meslek mensuplarının mesleki yeterlilik ve gelişimlerinin sağlanması için rehberlik yapılması,
 • İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulması,
 • İşyerlerinde İSG, çevre ve halk sağlığı ile ilgili potansiyel acil durumlar ile bu gibi hallerde yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve işyerlerine acil durum yönetimiyle ilgili rehberlik yapılması,
 • İşyerlerinde İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında izleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirme parametrelerinin, yöntemlerinin ve zamanlamalarının belirlenmesi, izleme, ölçme ve analiz amaçlı kullanılan teçhizatın bakımı, kalibrasyonu ve doğrulanması için kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi, izleme, ölçme ve analizlerin gerçekleştirilmesi, izleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirme sonuçlarının izlenmesi ve etkinliklerinin değerlendirilmesi konularında rehberlik ve uygulamalar yapılması,
 • Acil durumlar ve ramak kala olaylar dahil olmak üzere, ölüm, yaralanma, sağlık bozulması, çevre kirlenmesi ve benzeri etkilere yol açan veya yol açma potansiyeline sahip olayların araştırılarak, kök nedenleri ile bu türden olayların tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyet ihtiyaçlarının belirlenmesi, olayların kaydı ile ilgili veri tabanının ve istatistiklerinin oluşturulması, değerlendirilmesi ve ilgilileri ile paylaşılması,
 • İşyerlerinde çalışanlar dahil toplumdaki tüm bireylerde sağlık ve güvenlik kültürü ile çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlanması,
 • İşyerlerinde İSG, çevre ve halk sağlığı ile ilgili konularda değişimin yönetilmesi için rehberlik yapılması.

Derneğin Çalışma Biçimleri

Madde 4. RİSKYÖN’ün İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarına yönelik olarak Madde 2’de belirtilen amacı ve Madde 3’te belirtilen çalışma konularını gerçekleştirmek için uygulayabileceği çalışma biçimleri aşağıda belirtilmiştir:

4.1. RİSKYÖN, İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarındaki faaliyetlerinde, çalışanlar, işverenler ve toplumun tüm kesimleri için;

a) Radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, rehber, broşür, bülten, web sitesi, sosyal medya grupları ve hesapları gibi görsel, yazılı tüm araçları kullanabilir ve yararlanabilir.

b) Yurt içinde ve yurt dışında toplantılar, kurslar, seminerler, eğitimler, konferanslar, kongreler, fuarlar, paneller, çalıştaylar, kampanyalar, teknik geziler, açık oturumlar, forumlar, sergiler ve benzeri etkinlikleri düzenleyebilir veya amacı ile ilgili konularda düzenlenenlere katılabilir.

c) Çalışanlara, işverenlere ve toplumun tüm kesimlerine uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı yaygın eğitimler verebilir.

d) Film, video, tiyatro, resim, müzik ve benzeri sanatsal alanlarda faaliyetlerde bulunabilir.

4.2. RİSKYÖN, İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarındaki faaliyetlerini çok disiplinli bir ekiple yürütür.

4.3. Üyeleri ve/veya RİSKYÖN içinde oluşturulacak çalışma komiteleri ya da uzmanlık grupları aracılığıyla bilimsel, teknik ve/veya uygulamaya yönelik araştırma inceleme ve etütler yapabilir. Öneri ve dilekleri toplayabilir. Diğer kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme projelerine bilimsel ve teknik destek ile danışmanlık hizmeti verebilir.

4.4. Ulusal yasalara uygun olarak yerli ve yabancı özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, sendikalar, finans kuruluşları, akreditasyon kuruluşları, standart kuruluşları, belgelendirme kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve gerçek kişilerle doğrudan merkez ya da şube ve/veya temsilcileri aracılığı ile iki yönlü iletişim kurabilir, iş birliği gerçekleştirebilir, ortak projeler yürütebilir.

4.5. İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında iyi uygulamaların gerçekleştirilmesini özendirmek amacıyla yarışmalar düzenleyerek, ödül, tanıma ve takdir etkinlikleri düzenleyebilir, sosyal sorumluluk projelerini

4.6. RİSKYÖN, eğitim verecek eğiticilerin eğitilmesi ve belgelendirilmesi çalışmalarını yürütebilir. Çalıştay, komisyon, okul, kurslar yoluyla yaptığı eğitimler sonucunda katılımcılara katılım belgesi verebilir. Bu kapsamda akredite olabilmek için ulusal ve uluslararası kuruluşlara başvurabilir.

4.7. Yurt içi ve yurt dışı eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak ilgili taraflarla iş birliği yapabilir, ilgili taraflardan destek alabilir ve ilgili taraflara destek verebilir.

4.8. Üyeler ve diğer paydaşlara sunulacak eğitim ve bilgilendirme hizmetlerine ilişkin kurslar, eğitim merkezleri ve okullar açabilir, beceri kazandırma ve uygulama seminerleri düzenleyebilir, burslar

4.9. İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında çalışanlar dahil tüm toplumun fiziksel, kimyasal, biyolojik etkenlere maruziyetlerinin ölçülmesi, çevre kirliliğinin belirlenmesi ve izlem testlerinin standardizasyonu çalışmalarına destek ve rehberlik hizmetleri verebilir.

4.10. Ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak önerilerde

4.11. Sanal kütüphane ve bilgi bankası kurabilir, üyelerinin yararlanmasını sağlayabilir.

4.12. RİSKYÖN adına gelir getirici projeler, hizmetler ve etkinlikler oluşturup

4.13. Amacını ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gereken taşınır veya taşınmaz malları satın alabilir, kiralayabilir ve satabilir. Taşınmaz mallar üzerinde her türlü ayni hakları koydurabilir, kaldırabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

4.14. RİSKYÖN adına gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir.

4.15. Üyeleri için eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurabilir ve işletebilir.

4.16. İlgili mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak ilgili taraflardan maddi yardım ve bağış alabilir, ilgili taraflara maddi yardım ve bağış verebilir, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul

4.17. Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren platform, federasyon ve konfederasyon gibi üst kuruluşlarda yer alabilir, platform, federasyon ve konfederasyon kurma çalışmalarına katılabilir.

4.18. Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için sanat gösterisi, konser, gezi, eğlence, spor ve benzeri etkinlikleri düzenleyebilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 5. RİSKYÖN, Madde 2’de belirtilen amacı ve Madde 3’te belirtilen çalışma konuları doğrultusunda; iş kazaları, işle ilgili hastalıklar ve meslek hastalıklarının önlenmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çevresel zararların azaltılması ile ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Derneğe Üyelik Koşulları

MADDE 6. RİSKYÖN’e üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir:

6.1.  Gerçek Kişiler

6.1.1. Onsekiz (18) yaşını bitirmiş ve fiil ehliyetine sahip olmak

6.1.2. Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak

6.2.  Tüzel Kişiler

6.2.1. Üniversiteler, AR-GE Enstitüleri, Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Yüksek Okullar

6.2.2. Özel sektör kuruluşları

6.2.3. Sivil toplum kuruluşları

6.2.4. Diğer tüzel kişiler

Aşağıda belirtilenler RİSKYÖN’e üye olamazlar;

 • İlgili yasal mevzuat uyarınca derneklere üye olmaları yasaklananlar.
 • RİSKYÖN’e ödenti ve katılma paylarını ödememe dışında, diğer nedenlerle RİSKYÖN üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar.
 • Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin

Derneğe Üyelik Türleri

MADDE 7. RİSKYÖN’ün üyelik türleri ve hakları aşağıda belirtilmiştir.

7.1.  Asıl Üyelik

RİSKYÖN’ün İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarına yönelik olarak Madde 2’de belirtilen amacı ve Madde 3’te belirtilen çalışma konularını benimseyerek gönüllü çalışmayı kabul eden ve üyelik şartları Madde 6 ve Madde 7’de tanımlı olan gerçek ve tüzel kişiler, RİSKYÖN’e asıl üye olma hakkına sahiptirler.

Asıl üye olanlar, RİSKYÖN’ün Merkez ve Şube organlarını seçme, bu organlara seçilebilme ve RİSKYÖN Genel Kurulu’na katılma hakkına sahip olurlar. Asıl üyeler üyelikleri için giriş ve yıllık aidat öderler.

7.1.1. Tüzel Üyeler

Tüzel kişilerden oluşur. Tüzel kişilerin üye olması halinde; tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi tüzel kişiyi temsil eder ve tüzel kişi adına oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Tüzel kişiler, temsilcilerinin imzası ile gelen talep doğrultusunda üye olurlar. Tüzel kişi temsilcileri Asıl Üye statüsündedir.

Tüzel kişilerin giriş ve yıllık aidat ödentileri RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından tüzel kişilerin çalışan sayıları dikkate alınarak (50 çalışan ve altı, 51-250 çalışan arası, 251 ve üstü çalışan) belirlenir.

Sivil toplum kuruluşları, diğer tüzel kişiliklerin yarısı kadar giriş ve yıllık aidat öderler.

7.1.2. Bireysel Üyeler

Gerçek kişilerden oluşur. Bireysel üyeler; Kurucu Üyeler ve Gerçek Kişi Üyeler olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Bireysel üyelerin giriş ve yıllık aidatları RİSKYÖN Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

7.1.2.1. Kurucu Üyeler

RİSKYÖN’ün kurucu üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

7.1.2.2. Gerçek Kişiler (Alfabetik sırada):

 1. Buhara ÖNAL (T.C)
 2. Gül GÜRSOY (T.C)
 3. Hakan ÇUBUKÇU (T.C)
 4. Hakan KALIPÇIOĞLU (T.C)
 5. Hatice Huriye KUMRAL (T.C)
 6. Hilal KINLI (T.C)
 7. Kemal OK (T.C)
 8. Kemal ÜÇÜNCÜ (T.C)
 9. Necmettin Bora ÖKTEM (T.C)
 10. Onur DEĞİRMENCİ (T.C)
 11. Tacettin TAKMA (T.C)

Kurucu üyeler asıl üye statüsündedir. Giriş ve yıllık aidat öderler.

7.1.2.2 Gerçek Kişiler

Gerçek kişi üyelerdir. Gerçek kişi üyeler giriş ve yıllık aidat öderler.

7.2 Fahri Üyelik

Gerçek kişilerden oluşur. Onur Üyeleri ve Genç Üyeler olmak üzere iki kategoriye ayrılır.

7.2.1 Onur Üyeleri

Yurt içinde veya yurt dışında derneğin faaliyet alanlarında İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarının en az birinde en az onbeş (15) yıl çalışan, araştırma yapan, başarılı olan, bu alanların ülkemizdeki gelişimi için katkı yapan veya eser veren ya da RİSKYÖN’e büyük emeği geçmiş her meslekten uzman ve araştırmacılardan oluşan gerçek kişilere RİSKYÖN Yönetim Kurulu’nun önerisi ve RİSKYÖN Genel Kurulu’nun onayı ile tanınan üyelik türüdür.

Onur Üyeleri giriş ve yıllık aidat ödemekle yükümlü olmayıp seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

7.2.2 Genç Üyeler

RİSKYÖN’ün gençlere ve öğrencilere yönelik üyelik türüdür. Asgari lise mezunu on sekiz- yirmi altı (18-26) yaş aralığındaki gençler, Genç Üye olabilirler. Genç üyeler aidat ödemezler. Genç üyeler isterlerse aidat ödeme ile ilgili asıl üye şartlarını yerine getirmek kaydıyla asıl üye de olabilirler.

Genç Üye olanlar, RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çerçevede ve haklarda etkinliklere ve faaliyetlere katılabilirler.

Genç Üye olanlar RİSKYÖN Genel Kurulu’na katılma hakkına sahip olup, seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

Üyelik İşlemleri

Madde 8. RİSKYÖN’e üye olmak için gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir. Üyelik işlemlerinin detayları Üyelik İşlemleri Yönergesi’nde tanımlanır.

8.1. RİSKYÖN üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişi adayları, RİSKYÖN’ün Madde 2’de belirtilen amacı ve Madde 3’te belirtilen çalışma konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup giriş ve yıllık üyelik aidat ödentileri dahil başvuru için gerekli diğer belgelerle birlikte RİSKYÖN Merkez Yönetim Kurulu‘na sunarlar.

8.2. RİSKYÖN Merkez Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir Komite aracılığıyla aday hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra RİSKYÖN Merkez Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir.

8.3. Adayın RİSKYÖN üyeliğine kabul edilmesi halinde RİSKYÖN Merkez Yönetim Kurulu tarafından başvuru karar tarihi itibariyle kayıt işlemleri yapılır ve adaya yazılı olarak bildirilir. Adayın bu işlemleri tamamlanmadıkça RİSKYÖN üyeliği geçerli

Adayın RİSKYÖN üyeliğine kabul edilmemesi halinde bu karar RİSKYÖN Merkez Yönetim Kurulu tarafından adaya yazılı olarak bildirilir.

8.4. RİSKYÖN üyelik işlemleri sadece Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve tüm üyeler merkezin üyeleridir. Üyelerden şubelerin sorumluluk alanı (coğrafi) içinde merkezi bulunan tüzel kuruluşlar veya ikamet eden bireysel üyeler, bu tüzüğün ilgili maddelerinde bahsedilen gerekli şartları taşıdıkları takdirde üyelik haklarını şubeler düzeyinde kullanırlar.

Üyelikten Ayrılma

Madde 9. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla RİSKYÖN üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi RİSKYÖN’e ulaştığı anda üyelikten ayrılma işlemleri sonuçlanmış sayılır.

RİSKYÖN üyeliğinden kendi isteğiyle çıkanlar üye kayıt defterinden silinir ve RİSKYÖN mal varlığında hak iddia edemezler.

Üyelikten ayrılma, üyenin RİSKYÖN’e olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Birikmiş borçlarını ödemeyenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Üyelikten ayrılma durumunda aidat iadesi yapılmaz.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 10. Aşağıda sayılan durumlardan en az birinin tespiti gerçekleşmesi halinde üye RİSKYÖN Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Tüzel kişilik temsilcisi olarak üye olan kişilerin kuruluşlarından ayrılmaları durumunda RİSKYÖN derneği ile olan bağı ayrıldığı ve yeni katıldığı kurumun üyeliğinin devamı hakkındaki onayları ile devam edebilir. Aksi halde üyelikleri sonlandırılır.

10.1. Mevzuat hükümlerine göre derneklere üye olma hakkını yitirenler,

10.2. RİSKYÖN Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden, bu konuda RİSKYÖN Merkez ya da Şube Yönetim Kurulunca yazılı uyarıda bulunulduğu halde tutumunu değiştirmeyenler,

10.3. Üyelik için ilgili mevzuatta ya da RİSKYÖN Tüzüğü’nde aranılan nitelikleri sonradan yitirenler,

10.4. İş ve aile yaşantısında RİSKYÖN’ün saygınlığını zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunduğu Etik Kurul raporu ile tespit edilenler,

10.5. Doldurduğu üyelik formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler,

10.6. Kendisine verilen görevleri yapmayarak veya görevden kaçınarak, RİSKYÖN’ün amaç ve hizmetlerine katkıda bulunmadığı Etik Kurul tarafından tespit edilenler,

10.7. Yazılı uyarılara rağmen üst üste iki yıl yıllık aidat ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyenler.

RİSKYÖN üyeliğinden çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve RİSKYÖN mal varlığında hak iddia edemezler.

Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Birikmiş borçlarını ödemeyenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Üyelikten çıkarılma durumunda aidat iadesi yapılmaz.

Üyeliğin Sona Ermesi İşlemleri ve İtiraz

Madde 11. RİSKYÖN’ün Merkez ya da Şube Yönetim Kurulu, ilgili üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaparak Etik Kurul’un rapor hazırlamasından sonra yapılacak öneri ile (üyelik ödentisinin yapılmaması hariç) üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve 2/3 çoğunluk oyu ile verir. Kararı ilgili üyeye iadeli taahhütlü olarak gönderilen yazı ile bildirir.

Genç Üyelerin bir sonraki yıl başında üyelik durumlarını güncellememeleri halinde, RİSKYÖN üyelikleri kendiliğinden sona erer.

RİSKYÖN üyeliği sona erdirilen üye, kendisine bildirilen karara karşı, bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde RİSKYÖN Merkez ya da Şube Yönetim Kurulu aracılığı ile yapılacak ilk RİSKYÖN Genel Kuruluna itiraz edebilir. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın RİSKYÖN Genel Kurulu’nda kabul edilmemesi durumunda RİSKYÖN Merkez Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler ve üyeye iadeli taahhütlü olarak gönderilen yazı ile bildirir.

Üyenin RİSKYÖN Genel Kurulu kararlarına karşı bir ay içinde ve her halde üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteme hakkı saklıdır.

Ölen üyenin dışında, ayrılan ya da üyeliği sona erdirilen üyenin tüm ödenti borçları üyeliğin sonlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde ödenmediği takdirde, RİSKYÖN Merkez ya da ilgili Şube Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Dernek Organları

Madde 12. RİSKYÖN’ün organları aşağıda gösterilmiştir:

12.1. Genel Kurul

12.2. Yönetim Kurulu

12.3. Denetleme Kurulu

12.4. Etik Kurul

Genel Kurul

Madde 13. RİSKYÖN Genel Kurulu, RİSKYÖN’ün en yetkili karar organıdır. RİSKYÖN’e kayıtlı ve RİSKYÖN Genel Kurulu’na katılma hakkına sahip asıl üyelerden oluşur.

RİSKYÖN Genel Kurulu toplantıları; Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir.

13.1.  Olağan Genel Kurul Toplantısı

RİSKYÖN Olağan Genel Kurul Toplantısı, RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından Madde 14’te belirtilen yönteme göre üyelere yapılan çağrı üzerine ve bir yıl seçimsiz, bir yıl seçimli Genel Kurul olmak üzere her yıl nisan ayında gerçekleştirilir.

RİSKYÖN Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u Olağan Genel Kurul Toplantısına zamanında çağırmazsa; asıl üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç (3) asıl üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

13.2.  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

RİSKYÖN Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar beklenilmesinin zarar doğuracağı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacağı önemli ve zorunlu konularda, aşağıda belirtilen başvuru ve kararlar uyarınca gerçekleştirilir.

13.2.1. RİSKYÖN asıl üye sayısının beşte birinin (1/5) belirtilen aynı konuda yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

13.2.2. RİSKYÖN Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda salt çoğunlukla alacağı karar,

13.2.3. RİSKYÖN Denetleme Kurulu’nun RİSKYÖN hesap ve işlemleri ile bütçesi konusunda oybirliği ile alacağı karar,

RİSKYÖN Yönetim Kurulu, ilgili başvuru veya karar tarihini takip eden en geç otuz (30) gün içinde Genel Kurul’a katılma hakkına sahip tüm asıl üyelere, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları için çağrı yapar. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, RİSKYÖN merkezi veya şubelerinin bulunduğu bir yerde gerçekleştirilir. RİSKYÖN Yönetim Kurulu, yapacağı çağrıda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın günü, yeri, saati ve gündemini bildirir.

RİSKYÖN Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen sürede Genel Kurul’u Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır.

Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

Madde 14. RİSKYÖN Olağan Genel Kurulu veya Olağanüstü Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılmasında aşağıda belirtilen yöntemler uygulanır.

14.1. RİSKYÖN Yönetim Kurulu, RİSKYÖN Asıl Üyeleri (Merkez, Şube ve Temsilciliklerden üye listesine dahil olanların tümü) çizelgesini saptar ve borçlu olan üyelere tüm aidat borçlarını ödemeleri için Ocak ayı sonu itibariyle uyarıda bulunur. Borçları bulunan asıl üyeler, Genel Kurul toplantısının tarihi ve günü dahil bir önceki yıla ait borçlarını ödemedikleri takdirde, Genel Kurul Toplantısı’na katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip

14.2. RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul Toplantısı’na katılma hakkı bulunan üyeler, toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır ve tüm üyelere duyuru yapıldığı Bu çağrıda salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında geçen süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

14.3. İkinci Genel Kurul Toplantısı salt çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı RİSKYÖN Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı

(6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı ve Karar Alma İlkeleri

Madde 15. RİSKYÖN Genel Kurulu toplantılarında aşağıda belirtilen ilkeler uygulanır.

15.1. Genel Kurul toplantılarına katılabilecek üyelerin adları, RİSKYÖN Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Asıl Üyeler Çizelgesi”nde tanımlanır ve bu liste toplantı yerinde hazır Toplantı yerine girecek üyelerin kimlikleri, resmi makamlarca verilmiş resimli kimlik belgeleri üzerinden Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek kişiler tarafından kontrol edilir. Üyeler, ilgili çizelgedeki adlarının karşısına imza atmak suretiyle toplantıya katılabilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurul’a katılan üye sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları, RİSKYÖN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

15.2. Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra RİSKYÖN Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcılarından biri tarafından açılır. Genel Kurul Toplantısı’nı yönetmek üzere oluşturulacak Divan’a açık oyla bir Başkan, iki başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması sorumluluğu Divan Başkanı’na aittir.

 

15.3. Genel Kurul toplantılarında gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme alınması

15.4. Gerçek kişiler ve tüzel kişi temsilcilerinin Genel Kurul toplantılarında bir oy hakkı olup, oylarını bizzat kullanmak zorundadırlar. Vekaleten oy kullanılamaz.

15.5. Onur Üyeleri ve Genç üyeler Olağan Genel Kurul’a katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Genel Kurul’a katılan Onur Üyesi ve Genç Üye sayıları salt çoğunluk hesabında dikkate alınmaz.

15.6. Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurul Toplantısı’na katılan ve oy kullanma hakkı olan asıl üyelerin salt çoğunluğudur. Ancak RİSKYÖN Tüzük değişikliği ile RİSKYÖN’ün feshine ilişkin kararlarda toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı olan asıl üyelerin üçte ikisinin (2/3) çoğunluğu aranır.

15.7. Genel Kurul’da Dernek Organları seçimi ve tüzük değişikliği konusu dışında, aksine karar alınmayan konulardaki tüm kararlar açık olarak oylanır. Açık oylamada Divan Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır. Dernek Organlarının seçimi ve tüzük değişikliği oylaması gizli olarak yapılır ve oy kullananların hazirun listesinde bulunan isimleri karşısına imzaları alınır.

15.8. Genel Kurul’da görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Kurulu Üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve seçimli Genel Kurul toplantılarında yeni seçilen Yönetim Kurulu Başkanı’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 16. Genel Kurul, RİSKYÖN’ün en yetkili karar organı olup ilgili yasal mevzuatta belirtilenler dahil olmak üzere görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

16.1. İlgili yasalar ile RİSKYÖN Tüzüğü hükümleri doğrultusunda genel politikaları belirlemek ve gerekli kararları

16.2. Geçen Mali Çalışma Dönemi’ne ilişkin RİSKYÖN Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir – Gider Çizelgeleri’ni; RİSKYÖN Denetleme Kurulu’nun Denetim Raporu’nu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerini aklamak.

16.3. Gelecek Mali Çalışma Dönemi’ne ilişkin RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından sunulan RİSKYÖN Çalışma Programı ile Yıllık Bütçe, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp aynen veya değişiklik yapılarak

16.4. İki (2) yılda bir RİSKYÖN Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile Etik Kurulu Asıl ve Yedek üyelerini seçmek.

16.5. RİSKYÖN Tüzüğü’nün değiştirilmesine ilişkin RİSKYÖN Yönetim Kurulu önerisini görüşüp karara bağlamak.

16.6. RİSKYÖN üyeliğinden çıkarılanların, RİSKYÖN Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlarını karara bağlamak.

16.7. RİSKYÖN’ün sandık, vakıf, dernek, federasyon kurması ya da kurulan federasyonlara katılması ya da ayrılması için RİSKYÖN Yönetim Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak.

16.8. Gerekli görülen yerlerde RİSKYÖN’ün şubelerinin açılması ve kapatılması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

16.9. RİSKYÖN’e ait taşınmaz mallar satın almak, satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, RİSKYÖN lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek gibi konularda RİSKYÖN Yönetim Kurulu’na yetki

16.10. RİSKYÖN’ün amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütülmesi için ihtiyaç duyulması halinde borçlanma yapabilmesi için RİSKYÖN Yönetim Kurulu’na yetki

16.11. RİSKYÖN’ün feshine ve mal varlığının dağıtılmasına karar

16.12. Gerektiğinde RİSKYÖN’ün defterleri, yazışmaları ve diğer her türlü evrakı ile mal varlığını RİSKYÖN Denetleme Kurulu Denetçileri dışında özel denetçiler tayin ederek

16.13. RİSKYÖN Yönetim ve Denetleme Kurullarının Başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile RİSKYÖN hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.

16.14. RİSKYÖN’ün en yetkili yönetim organı olarak RİSKYÖN’ün diğer organlarını denetlemek ve gerek görüldüğünde haklı nedenlerle onları görevden almak.

RİSKYÖN’ün Madde 12’de tanımlı olan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Etik Kurulu’nun görev kapsamı dışında kalan konulardaki işleri yerine getirmek

Yönetim Kurulu

Madde 17. RİSKYÖN’ün yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulu’nun oluşum biçimi aşağıda belirtilmiştir.

17.1. RİSKYÖN Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri iki (2) yıllık süre için seçimli Genel Kurul’da gizli oyla seçilmiş olan yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur.

17.2. Yedek üyeler, istifa veya başka nedenlerle boşalan asıl üyeliklerin yerlerine Genel Kuruldaki seçimde aldıkları oy sırasına göre çağrılır. RİSKYÖN Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de görevlendirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, yeniden seçim için Genel Kurul otuz (30) gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

RİSKYÖN Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Asıl Üyeliği en fazla üst üste iki (2) dönem (dört (4) yıl) yapılabilir.

Yedek üyelikten asıl üyeliğe geçen kurul üyeleri için geçtikleri dönem hesaplamaya dahil edilmez.

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

Madde 18. RİSKYÖN Yönetim Kurulu’nun çalışma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:

18.1. Yönetim Kurulu seçimini izleyen ondört (14) gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir (1) Başkan, iki (2) Başkan Yardımcısı ve bir (1) Sayman seçerek görev bölümü

18.2. Yönetim Kurulu, yılda en az 12 (oniki) kez olağan toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı

18.3. Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı dört (4) üye ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması durumunda Başkan’ın oyu iki (2) oy sayılır.

18.4. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın, Başkanın bulunmadığı zamanlarda da Başkanın bilgisi ve onayı ile Başkan Yardımcılarından birinin çağrısı ve saptanan tarih, yer ve gündem üzerine toplanır ve çalışmalarını

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 19. RİSKYÖN Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

19.1. Yasal mevzuat ve RİSKYÖN Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak.

19.2. RİSKYÖN yönetiminin kurumsal işleyişi için iç yönergeler oluşturmak, uygun olanları nitelikli çoğunluk ile (7/5) onaylamak, nitelikli çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul’da görüşüp karara bağlamak.

19.3. RİSKYÖN’ü Yönetim Kurulu Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerine yetki

19.4. RİSKYÖN adına yazılı ve/veya sözlü açıklamalar

19.5. Madde 3’te yer alan çalışma konularını yürütmek.

19.6. Gelecek Mali Çalışma Dönemi için RİSKYÖN Çalışma Programı ile Bütçe Yönergesine göre Bütçe ve Gelir – Gider Çizelgelerini hazırlamak, Genel Kurul onayına sunmak ve

19.7. Geçen Mali Çalışma Dönemi için RİSKYÖN Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir – Gider Çizelgelerini hazırlamak ve Genel Kurul onayına

19.8. Genel Kurul’dan aldığı yetki ile gerekli görülen yerlerde RİSKYÖN’ün şubelerinin açılmasını veya kapatılmasını sağlamak.

19.9. Gerekli görülen yerlerde RİSKYÖN’ün temsilciliklerini açmak veya

19.10. RİSKYÖN’ün açılan şube ve temsilciliklerinin denetlenmesini sağlamak.

19.11. RİSKYÖN Yönetim Kurulu Başkanı’nın önerisi ve RİSKYÖN Etik Kurulu’nun araştırma raporu üzerine, RİSKYÖN Tüzüğü’nün 10 kapsamındaki konularında üyelik nitelik ve koşullarını yitirenler için gerekli kararları almak.

19.12. RİSKYÖN Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere posta ile yazılı ve/veya e-posta ile

19.13. Gerekli gördüğünde RİSKYÖN çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak “Çalışma Komiteleri” ve “Uzmanlık Grupları” kurmak.

19.14. RİSKYÖN’ün idari ve mali işlerini yürütecek profesyonel personeli ve Danışma Komitesi Üyeleri’ni atamak, yetki ve sorumluluklarını yönerge ile tanımlamak ve gerektiğinde işlerine son

19.15. RİSKYÖN Tüzüğü’nün değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp Genel Kurul’un onayına sunmak, RİSKYÖN’ün Etik İlkeleri, Mali Yönetimi, Disiplin Kuralları, Şubeler ve Temsilcilikler konularında gerekli yönergelerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak ve ilgili yönergeleri yayınlamak, gerektiğinde güncellemek.

19.16. RİSKYÖN’ün amacı ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerinin etki gücünü ve yaygınlığını artırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapması, yurt içi veya yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlara katılması/ ayrılması ve bunlarla işbirliğinde bulunması için kararlar almak, bunlara ilişkin RİSKYÖN ile ilgili hizmet ve çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

19.17. RİSKYÖN’ün sandık, vakıf veya dernek kurması, federasyon kurması veya kurulan federasyonlara katılması/ayrılması için kararlar almak ve RİSKYÖN Genel Kurulu’nun onayına sunmak, onaylanması durumunda bunlara ilişkin RİSKYÖN ile ilgili hizmet ve çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

19.18. RİSKYÖN’ün amacı ve çalışma konuları kapsamında gerçekleştirilecek proje, aktivite, etkinlik konularda karar almak.

19.19. RİSKYÖN Genel Kurulu’nun verdiği yetki ile gerektiğinde RİSKYÖN’e ait taşınmaz mallar satın almak/satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, RİSKYÖN lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek gibi konularda çalışmalar yapmak.

19.20. Gerektiğinde RİSKYÖN’e ait taşınır mallar satın almak/satmak, kira sözleşmesi yapmak,

19.21. RİSKYÖN’e alınacak ve çıkarılacak üyeler için nihai kararı

19.22. RİSKYÖN Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere yazı ve/veya e-posta ile bildirmek/yaymak.

19.23. RİSKYÖN Şube/Temsilciliklerin yıl sonu faaliyet raporları ile yeni yıl çalışma programı ve bütçelerini Merkez faaliyetleri kapsamında konsolide ederek

19.24. RİSKYÖN Şube/Temsilciliklerin personel alımı, borçlanma, harcama ve satın alma yetkilerini Şubeler/Temsilcilikler Yönergesi’ne uygun olarak “İmza Sirküleri” çerçevesinde tanımlamak.

19.25. RİSKYÖN Merkez, Şube ve/veya Temsilciliklerine dış denetim yaptırma kararını

19.26. RİSKYÖN’ün amacı ve çalışma konuları ile ilgili faaliyetlerini daha etkin şekilde gerçekleştirebilmesi için gerektiğinde iktisadi işletme kurulması konusunda karar almak

19.27. RİSKYÖN üyeliği giriş ve yıllık aidatlarının tutarları (Madde 7) ile üyelere iktisadi işletme aracılığıyla sağlanan hizmetlerin kapsamına karar

19.28. RİSKYÖN’ün isim ve logosunu kullanmak ve kullanılacağı yerlerle ilgili karar

Denetleme Kurulu

Madde 20. RİSKYÖN her türlü denetime açık olduğu gibi, iç denetim açısından RİSKYÖN Denetleme Kurulu aracılığı ile iç denetim görevini yerine getirmekle yükümlü bulunmaktadır.

RİSKYÖN Denetleme Kurulu’nun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir:

20.1. Denetleme Kurulu, asıl ve yedek üyeleri iki (2) yıllık süre için seçimli Genel Kurul’da gizli oyla seçilmiş üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

20.2. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen altı (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer.

20.3. Denetleme Kurulu en az üç (3) ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı iki (2)

20.4. Denetleme Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin Yönetim Kurulu tarafından göreve çağrılması

20.5. Denetleme Kurulu, RİSKYÖN’ün bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yılda en az bir kez yapacağı denetleme ve inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini RİSKYÖN Yönetim Kurulu’na bildirmek; gerektiğinde Şube Denetleme Kurullarının öneri ve talebi doğrultusunda Şube hesaplarını incelemek; Yönetim Kurulunca hazırlanan RİSKYÖN Çalışma Dönemi Programı ile Bütçe Yönergesi ve Gelir – Gider Çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan RİSKYÖN Geçen Çalışma Dönemi Faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir – Gider Çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla RİSKYÖN Genel Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

20.6. Denetleme Kurulu, gerektiğinde RİSKYÖN Genel Kurulu’nu toplantıya çağırır.

Etik Kurul

Madde 21. RİSKYÖN Etik Kurulu, RİSKYÖN üyelerinin; ilgili yasal mevzuat, RİSKYÖN Tüzüğü ve Etik Kuralları dışındaki davranış ve faaliyetlerini değerlendirmek ve RİSKYÖN üyeleri arasındaki anlaşmazlıklarda hakemlik/uzlaştırmacılık yapmak üzere seçilir.

Etik Kurul’un asıl ve yedek üyeleri iki (2) yıllık süre için gizli oyla seçilmiş üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

21.1. Etik Kurul, seçimi izleyen altı (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.

21.2. Etik Kurul, RİSKYÖN üyelerinin, ilgili yasal mevzuat, RİSKYÖN Tüzüğü ve Etik Kuralları’na uygun olmayan davranış ve faaliyetlerini inceler, değerlendirir ve yapılacak işlemler hakkında (üyelikten çıkarma dahil) RİSKYÖN Yönetim Kurulu’na öneride bulunur. RİSKYÖN üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar ve RİSKYÖN logosunun usulsüz kullanımı hakkında hakemlik/uzlaştırmacılık görevi yapar ve bir karar gerekiyorsa Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunur.

21.3. Etik Kurul, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı iki (2) dir.

Ortak Hükümler

Madde 22. RİSKYÖN Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Etik Kurul üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir Çalışma Dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde, RİSKYÖN Yönetim Kurulu kararıyla kurullardaki görevlerine son verilir.

Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır. Çağrılan üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. Yedek üyelikten asıl üyeliğe geçen kurul üyeleri için geçtikleri dönem hesaplamaya dahil edilmez.

Gönüllü Komiteler ve Gruplar

Madde 23. RİSKYÖN’ün RİSKYÖN Tüzük’te tanımlanan amacı ve çalışma konuları ile ilgili faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere, RİSKYÖN Yönetim Kurulu kararıyla kurulan, geçici ya da sürekli olarak gönüllülük esası ile faaliyet gösteren amaç ve kapsamı tanımlanmış komiteler ve gruplardır. RİSKYÖN Yönetim Kurulu’na karşı sorumludurlar.

23.1  Çalışma Komiteleri ve Uzmanlık Grupları

RİSKYÖN Çalışma Komiteleri, RİSKYÖN Tüzüğü’nde belirtilen idari faaliyetlerin yürütülmesine destek olmak amacı ile geçici veya kalıcı olarak kurulan ve RİSKYÖN üyelerinden oluşan komitelerdir. RİSKYÖN Uzmanlık Grupları ise RİSKYÖN Tüzüğü’nde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve halk sağlığı alanlarında mesleki uzmanlık gerektiren konulardaki faaliyetlerin yürütülmesine destek olmak amacı ile geçici veya kalıcı olarak kurulan ve RİSKYÖN üyelerinden oluşan gruplardır. RİSKYÖN Çalışma Komiteleri ve Uzmanlık Gruplarının çalışma usul ve esasları yönergelerle tanımlanır. RİSKYÖN Çalışma Komiteleri ve Uzmanlık Gruplarının oluşum ve çalışmalarına ilişkin temel hükümler ise aşağıda belirtilmiştir:

23.1.1. Çalışma komiteleri ve uzmanlık grupları, RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ile en az bir (1) üyeden oluşur. Komite ve Grupların başkan ve üyeleri seçilirken komite ve grupların amacı ve çalışma konuları ile ilgili faaliyetleri yürütebilecek özellikte kişiler olmasına özen gösterilir.

23.1.2. Komiteler ve Gruplar çalışma planlarına göre belirtilen tarihlerde toplanırlar. Toplantılarda karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

23.1.3. Çalışma komiteleri ve uzmanlık gruplarının başkanları bu Tüzük’te tanımlı bir mali çalışma dönemi boyunca görevli olup, süre bitiminde grup üyelerinin önerisi ve RİSKYÖN Yönetim Kurulu’nun onayı ile yeni bir başkan seçilebilir veya mevcut başkan görevini sürdürebilir. Komite ve grup üyeleri, ilgili komite ve gruplar faaliyette bulunduğu süre boyunca görevli olup, herhangi bir nedenle ayrılan üye olması durumunda ihtiyaca bağlı olarak RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından yeni üye ataması yapılır.

23.1.4. Çalışma komiteleri ve uzmanlık grupları, Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetimine bağlı olup, oluşum ve üyelerinde her zaman değişiklik yapılabilir.

23.2  Eşgüdüm Komitesi

23.2.1. RİSKYÖN Eşgüdüm Komitesi üyeleri RİSKYÖN Yönetim Kurulu üyeleri ile RİSKYÖN Çalışma Komiteleri ve Uzmanlık Gruplarının başkanlarından oluşur ve aşağıdaki amaçlar için kurulur :

 • RİSKYÖN Yönetim Kurulu ile RİSKYÖN’ün çalışma komiteleri ve uzmanlık gruplarının RİSKYÖN’ün vizyonu ve misyonu doğrultusunda birlikte ve uyum içinde çalışmasının sağlanması
 • RİSKYÖN Yönetim Kurulu, çalışma komiteleri ve uzmanlık grupları tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması
 • RİSKYÖN çalışma komiteleri ve uzmanlık gruplarının iş birliği yapmalarının kolaylaştırılması
 • Diğer ilgili amaçlar

23.2.2. RİSKYÖN Eşgüdüm Komitesi normal olarak en az ayda bir kez toplanır.

RİSKYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Eşgüdüm Komitesi toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı’nın mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacağı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından müsait durumda olan biri toplantıya başkanlık eder.

Çalışma Komiteleri ve Uzmanlık Grup Başkanları’nın mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayacakları durumlarda Başkanların yerine ilgili Komite veya Grup Başkan Yardımcıları toplantıya katılır.

23.2.3. RİSKYÖN Eşgüdüm Komitesi’nin çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenir.

23.3  Danışma Komitesi

23.3.1. RİSKYÖN Danışma Komitesi, RİSKYÖN’ün Vizyon ve Stratejileri ile yeni fikirlere platform oluşturma, ortak akıl arama gereksinimleri doğrultusunda yapılacak çalışmalar için RİSKYÖN Yönetim Kurulu’nun danışacağı, görüş ve tavsiyelerini alacağı en üst komitedir. Ayrıca RİSKYÖN’ün kurumsal hafızasının da kaynağıdır.

23.3.2. RİSKYÖN Danışma Komitesi, RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek konu ya da alan ile ilgili kanaat önderleri, tüzel kişi temsilcileri, akademisyenler, danışmanlar ve iş dünyası yöneticilerinden oluşur; ayrıca Danışma Komitesi yönetimi gerek duyulan hallerde Genç Üye temsilcilerini de komiteye davet eder.

23.3.3. RİSKYÖN Danışma Komitesi, iki (2) yılda bir kendi aralarından bir başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer.

23.3.4. Danışma Komitesi yılda en az bir kez veya gerektiğinde RİSKYÖN Yönetim Kurulu’nun daveti ile toplanır. Toplantılarda alınan kararlar RİSKYÖN Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu için tavsiye niteliğindedir.

23.4. Ödül Yürütme Komitesi

RİSKYÖN tarafından düzenlenen ödülleri yürüten komiteler, RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp onaylanan özel yönergelerle yönetilir. Ödül Yürütme Komitesi kurulduğunda, değerlendirici seçimleri, değerlendirme faaliyetleri, vb. operasyonel faaliyetlerinde özerktir. Ancak ödül bütçesinin onayı ve takibi RİSKYÖN Yönetim Kurulu yetkisindedir.

Şubelerin Kuruluşu

Madde 24. RİSKYÖN, gerekli görülen yerlerde RİSKYÖN Genel Kurulu’ndan alacağı yetkiye dayanarak vereceği kararlarla şube açabilir.

RİSKYÖN Yönetim Kurulu kararı ile şube açılabilecek illerde en az altı aydan bu yana oturanlardan oluşturulacak Şube Kurucuları saptanır ve bu kurucular arasından en az üç kişi yetkili kılınarak şube kuruluş işlemlerini tamamlayıp şubeyi kurmalarına izin verilir.

RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından RİSKYÖN Şubesini açmaya yetkili kılınan kişiler, derneklerle ilgili yasal mevzuat uyarınca; kurucularının ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, konutlarını, uyruklarını, şube merkezi ile adresini, ve gerekli diğer belgeleri şubenin açılacağı ilin en büyük mülki amirine bildirirler ve yazıya RİSKYÖN Tüzüğü’nden iki örnek ile yetkili kılındıklarına ilişkin yetki belgesi eklenir.

Şubelerle İlgili Hukuksal Durum

Madde 25. RİSKYÖN Şubeleri, kendi başına tüzel kişiliği olmayan, yasal mevzuat ve bu RİSKYÖN Tüzüğü hükümleri gereğince RİSKYÖN’e bağlı; hak ve varlığı RİSKYÖN bünyesine dahil; yetkili kılındığı coğrafi bölge içinde RİSKYÖN amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile uyumlu çalışmalarda bulunmakla görevli; RİSKYÖN Merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri “Şubeler Yönergesi” hükümleri uyarınca belirlenmiş; şubeye bağlı üyelerin ödentilerinden pay sahipli; tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü RİSKYÖN’e sorumlu olan, bağımsız konutlu RİSKYÖN örgütüdür.

Şube işlemlerinden doğan alacak ve borçlardan şube yönetim kurulları sorumludur.

Şubelerin Organları, Görev ve Yetkileri

Madde 26. RİSKYÖN Şubelerinin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

26.1. Şube Genel Kurulu: Şubeler, Olağan Genel Kurul Toplantılarını RİSKYÖN Merkez Genel Kurul Toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin Olağan Genel Kuruluna şubenin sorumlu olduğu coğrafi bölgede merkezi bulunan veya ikamet eden oy kullanma hakkı olan asıl üyelerin katılımı ile oluşur.

26.2. Şube Genel Kuruluna katılma ve oy kullanma hakkına sahip asıl üyelerin katılması ile bir yıl seçimsiz, bir yıl seçimli olmak üzere her yıl Şubat ayı sonuna kadar Şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Şubelerin Yönetim Kurulu Başkanları, Şube Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde bulundukları ilin mülki idare amirliğine ve RİSKYÖN merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı beş (5) olana kadar tüm üyeleri ile RİSKYÖN Merkez Genel Kurulu’na katılmaya hak kazanırlar.

Şube sayısı beşi geçtiği takdirde, şubeler RİSKYÖN Merkez Genel Kurulu’nda seçimlik delegelerle temsil edilir.

Şube adına kayıtlı her yirmi üye için bir, arta kalan üye sayısı ondan fazla veya toplam üye sayısı yirmiden az ise bu üyeler için de bir olmak üzere, seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, Şubeyi temsilen RİSKYÖN Merkez Genel Kurulu’na katılma hakkına sahiptir.

RİSKYÖN Merkez Genel Kurulu’na, en son yapılan Şube Genel Kurulu’nda seçilen delegeler katılır. Şube Yönetim Kurulu asıl üyeleri Genel Kurul’un doğal üyesidir.

Şubelerin Yönetim veya Denetleme Kurulu’nda görevli olanlar, RİSKYÖN Merkez Yönetim veya Denetleme Kurulu’na seçildiklerinde, şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

26.3. Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulu’nda gizli oyla iki (2) yıl için seçilen beş (5) ve beş (5) yedek üyeden oluşur.

16.4. Şube Denetleme Kurulu: Şube Genel Kurulu’nda gizli oyla iki (2) yıl için seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek Denetçiden oluşur.

16.5. Toplantı İlkeleri ve Görev ve Yetkiler: Şube Genel Kurulu’nun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri ile görev ve yetkileri; Şube Yönetim Kurulu’nun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri; Şube Denetleme Kurulu’nun oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu RİSKYÖN Tüzüğü’nün ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.

16.6. RİSKYÖN’ün konsolide Faaliyet planı ve bütçesinin hazırlanması için; Şube Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı Yıllık Faaliyet planı ve Bütçe, RİSKYÖN Merkez Yönetim Kurulu’nun görüş ve onayına sunulur, daha sonra Şube Genel Kurulu’nda onaylanan hali ile RİSKYÖN Bütçe ve Faaliyet planında konsolide edilir. Şube Yönetim Kurulu, RİSKYÖN Genel Kurulu’nda kabul edilen Bütçe ve Yıllık Faaliyet planı çerçevesinde çalışmalarını yürütür. Şube Yönetim Kurulları aylık faaliyet raporları ile Merkez Yönetim Kurulunu bilgilendirmek zorundadır.

16.7. Bu RİSKYÖN Tüzüğü’nün RİSKYÖN tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şubeler için geçerli olup, uygulama ilkeleri ile RİSKYÖN merkez ve şube ilişkilerine ilişkin hükümler “Şubeler Yönergesi” nde

16.8. Şube Başkanları RİSKYÖN Merkez Yönetim Kurulu’nda olmasalar da her yıl yapılan Stratejik planlama ve Bütçe Planlama toplantılarına RİSKYÖN Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte katılırlar ve Faaliyetleri ile Bütçe, Gelir Gider Tablosu kapsamında bilgi

Temsilcilik Açma

Madde 27. RİSKYÖN, gerekli gördüğü yerlerde RİSKYÖN faaliyetlerini yürütmek amacıyla Merkez Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, RİSKYÖN genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliklerin açılması, çalışma usul ve esasları “Temsilcilikler Yönergesi”nde belirtilir.

Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması

Madde 28. RİSKYÖN’ün mali çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

RİSKYÖN’ün bütçesi ile ilgili yapılacak faaliyetler Bütçe Yönergesinde tanımlanır. Bütçe Yönergesi’nde harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma ve belgelendirme biçimleri, giderlere ilişkin belgeler, bütçenin planlanması ve uygulama usulleri gibi konularla ilgili kurallar belirtilir.

Derneğin Gelirleri

Madde 29. RİSKYÖN’ün gelirleri aşağıda belirtilmiştir.

29.1. Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her Mali Çalışma Dönemi Bütçesinde üyeliğe yeni kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler için öngörülen tutardır. Giriş ödentisi her yıl Bütçe çalışmaları kapsamında RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Aralık ayı itibarı ile Şubeler üye kazanabilir ancak üye aidatlarını toplayamazlar.

29.2. Yıllık Ödenti: Gerçek ve tüzel kişi üyeler için her yıl Mali Çalışma Dönemi Bütçesi’nde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olan tutardır. Yıllık ödenti her yıl bütçe çalışmaları kapsamında RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Aralık ayı itibarı ile

29.3. RİSKYÖN taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerlerin

29.4. RİSKYÖN tarafından düzenlenen ya da RİSKYÖN’ün düzenlenmesinde rol oynadığı her türlü yayın, toplantı, temsil, festival, fuar, yarışma, gösteri, sergi, kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer, üyelik başvurusu, eğitim, danışmanlık, film, video, proje ve yeni iş birliklerinden elde edilen

29.5. RİSKYÖN tarafından düzenlenen yemekli toplantı, gezi ve eğlence, piyango satışları temsil, konser, spor yarışması gibi sosyal faaliyetlerden sağlanan

29.6. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar.

29.7. Ortaklıklar, şirketler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler

29.8. RİSKYÖN’ün mal varlıklarından elde edilen

29.9. Yurt dışından, gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan alınacak yardımlar.

Gelir ve Gider Uygulamalarında Yöntemler

Madde 30. RİSKYÖN’ün gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

30.1. Yeni üyelik işlemleri sırasında giriş ödentisi ve yıllık aidat ödentisinin tamamı alınır. Mevcut üyelerin yıllık ödentileri en geç ilgili yılın nisan ayı sonuna kadar tahsil

30.2. Yıllık Ödenti ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli artış uygulamasına RİSKYÖN Yönetim Kurulu yetkilidir.

30.3. Elden tahsil edilen RİSKYÖN gelirleri, onaylı matbaalarda bastırılan Alındı Belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri ilgili yasal mevzuata uygun şekilde toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve yetki belgesi düzenlenir. Alındı Belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır. RİSKYÖN gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

30.4. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, gider pusulası ya da makbuz ya da satış fişi alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir, ödemeyi yapan tarafından imzalanır ve RİSKYÖN Merkez veya Şube Saymanı tarafından onaylanır.

30.5. Alındı belgeleri ile fatura, gider pusulası, makbuz, satış fişi ve harcama belgelerinin saklanma süresi, özel yasal mevzuatta gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla beş (5) yıldır.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 31. RİSKYÖN amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul’dan aldığı yetki ile Yönetim Kurulu borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma RİSKYÖN’ün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve RİSKYÖN’ü ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Defterler

Madde 32. RİSKYÖN için derneklerle ilgili yasal mevzuatta tanımlı olan ve ilgili mevzuata göre onaylanmış defterler tutulur.

Derneğin İç Denetimi

Madde 33. RİSKYÖN’nde Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulu tarafından en geç yılda bir defa RİSKYÖN’ün denetimi gerçekleştirilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 34. RİSKYÖN Tüzüğü, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3) katıldığı toplantıda ya da ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3) çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzükle ilgili değişiklik önerileri en az on (10) gün önceden Genel Kurul Üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurul’da görüşme yapılamaz.

Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi

Madde 35. RİSKYÖN özellikle fesih için çağrılmış bulunan Genel Kurul’da, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunacağı ve toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin (2/3) oy çoğunluğu ile fesh edilebilir.

İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağrılır. İkinci toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve fesih kararının, hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Genel Kurul’da fesih kararı oylaması gizli olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Madde 36. Genel Kurulca RİSKYÖN’ün fesih kararı verildiğinde, RİSKYÖN’ün para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Risk Yönetimi Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak RİSKYÖN’ün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce RİSKYÖN’ün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında RİSKYÖN’e ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında RİSKYÖN’ün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse RİSKYÖN’ün bulunduğu ildeki amacına en yakın ve feshedildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

RİSKYÖN’ün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile RİSKYÖN merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

RİSKYÖN’ün defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Yönergeler

Madde 37. RİSKYÖN Tüzüğü hükümleri, Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı ve uygulamaya koyduğu/koyacağı Yönerge hükümleri ile birlikte uygulanır.

Hüküm Eksikliği

Madde 38. Bu Tüzüğün uygulanmasında hüküm bulunmaması durumunda Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Mevzuatı Hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 39. Bu Tüzük Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Bu Tüzük 39 (Otuzdokuz) maddeden ibarettir.

Onaylı Risk Yönetimi Derneği Tüzüğü’nü indirmek için aşağıdaki resmi tıklayınız

Tüzüğü İndirmek İçin Tıklayınız

Tüzüğü İndirmek İçin Tıklayınız