Dr. Hilal KINLI – Özgeçmiş

EĞİTİMİ:

1975-1978   İstanbul Kandilli Kız Lisesi

1978-1984   ODTÜ Müh Fak Çevre Müh. Bölümü

1991-1993   İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Müh. Böl. (Yüksek Lisans)

1995-2000   İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Müh. Böl. (Doktora)

 

İŞ DENEYİMİ

Yönetim Kurulu Başkanı ve Danışman – RAMS Danışmanlık A.Ş. (Nisan 2004- Devam Ediyor)

 • Genel katılıma açık veya kuruluşa özgü şekilde çok sayıda İSG ve Çevre Kültürü, İSG Mevzuatı, Çevre Mevzuatı, Uygulamalı İSG Risk Değerlendirmesi, Uygulamalı Çevresel Risk Değerlendirmesi, İSG Risklerinin Yönetimi, Çevresel Risklerin Yönetimi, OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi, ISO 14001 ÇYS, OHSAS 18001 İç Denetçi, ISO 14001 İç Denetçi eğitimlerini düzenledi ve gerçekleştirdi.
 • Birçok büyük kuruluşta ISO 14001 ÇYS ile OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi’nin kurulması konusunda danışmanlık hizmeti verdi, proje ekiplerinin İSG Risk Değerlendirmesi, Çevresel Risk Değerlendirmesi, İSG Mevzuatı, Çevre Mevzuatı, OHSAS 18001, ISO 14001 ve iç denetçi eğitimlerini verdi, yönetimin ve tüm çalışanların bilgilendirme eğitimlerini gerçekleştirdi, iç denetimlere katıldı.
 • Kuruluşlarda Davranış Odaklı Güvenlik, Temel İSG Kuralları, REACH Direktifi, Tehlikeli Maddelerin ADR’ye Göre Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi, Kimyasal Maddelerden Kaynaklanan Risklerin Yönetimi, Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG, Oksitleyici Maddelerle Güvenli Çalışma, Toksik Maddelerle Güvenli Çalışma, Solventlerle Güvenli Çalışma, Asit ve Alkalilerle Güvenli Çalışma, Tehlikeli Madde Depolarında Güvenli Çalışma, Kaynak İşlerinde Güvenlik, Kişisel Koruyucu Donanım, Ramak Kala Olaylar ve Bildirimin Önemi, Atık Üreticilerinin Yasal Yükümlülükleri, Gürültü ve Sağlıklı Çalışma Yöntemleri vb. pek çok eğitim için sunuları hazırladı, bu eğitimlerin bir kısmını kendisi verdi bir kısmının da diğer RAMS eğiticileri tarafından verilmesini sağladı.
 • 2005 yılında büyük bir sigorta firması adına 5 sanayi kuruluşunda Risk Survey çalışmalarının planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanmasını sağladı.
 • Birçok kuruluşta İSG ve/veya çevre mevzuatına uygunluğun değerlendirilmesi hizmeti verdi.
 • Birçok yabancı kuruluşun İSG denetimlerine Local Expert olarak katıldı. Bazı kuruluşların OHSAS 18001 ve ISO 14001 İç Denetimlerine teknik uzman olarak destek verdi.
 • 2013 yılında bir yabancı danışmanlık kuruluşu için Türkiye İSG Mevzuatı’nın ofisler ve perakende satış mağazaları için yasal şartlarını içeren Türkçe ve İngilizce rapor ile kontrol listeleri hazırladı.
 • 2006 yılında Acil Tıp Uzmanı bir akademisyenle birlikte hastane risklerinin yönetimi üzerine kapsamlı araştırma gerçekleştirdi ve Hastane Risklerinin Yönetimi konusunda eğitim programı oluşturdu. 2006-2011 yılları arasında ilgili akademisyenle birlikte bu programı gerek genel katılıma açık gerekse bir hastane bünyesinde risk değerlendirmesi uygulamalı şekilde gerçekleştirdi.
 • 2010 yılında ulusal bir finans kuruluşu adına birçok kuruluşta gerçekleştirilecek HSE takip denetimlerini planladı, denetim faaliyetini yöneterek denetimlerin RAMS denetçileri tarafından gerçekleştirilmesini ve raporlanmasını sağladı.
 • 2006 yılında birçok kuruluşta Çevresel Etki Değerlendirmesi Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması faaliyetlerini gerçekleştirdi.
 • 2008 yılında 10 Adımda İSG Risk Değerlendirmesi adlı bir metodoloji geliştirdi, bildiri olarak sundu, birçok kuruluşta bu metodoloji ile ilgili eğitimler verdi ve uygulama çalışmaları gerçekleştirdi.
 • Bazı kuruluşlarda acil durum planlarının hazırlanması, senaryolu acil durum tatbikatlarının planlanması, gerçekleştirilmesi ve aksiyon planlarının hazırlanması, toz kaynaklı patlayıcı ortamlar için patlamadan korunma dokümanının hazırlanması, İSG iç yönetmeliğinin hazırlanması, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve risklerinin değerlendirilmesi, makina risklerinin değerlendirilmesi, proses güvenliği risklerinin değerlendirilmesi, vb. özel konularda danışmanlık hizmeti verdi.
 • 2015 yılında bir Sanayi Odası için 19 ülkenin İSG sistemi ve “İşyerlerinin İSG Açısından Sınıflandırılması” temelinde kapsamlı bir uluslararası araştırma gerçekleştirdi ve raporladı.
 • 2015 yılından itibaren ulusal İSG sistemimizin kuvvetli ve iyileştirmeye açık yönleri, işyerlerinde ve ulusal sistemde İSG performansını etkileyen faktörler, ulusal İSG sistemi, işyeri İSG sistemi ve dış faktörler arasındaki performans etkileşimleri gibi konularda kapsamlı araştırmalar yaptı, makaleler hazırladı, seminerler verdi.
 • 2017 yılında İSG Risk Değerlendirmesi konusunda Risk Kalkanları Metodolojisi adını verdiği özgün bir metodoloji geliştirdi. Bu metodoloji ile ilgili makale yazdı, bildiri sundu ve seminerler verdi.
 • 2004 yılından itibaren yukarıda belirtilenlerin dışında İngiltere’de İSG Hizmetleri, ABD OSHA Kurumsal İşbirliği Programları, İSG Risk Yönetimi Performans Yolculuğunda İSG ve çevre ile ilgili birçok konuda bildiriler sundu, seminer verdi ve makaleler yayınladı.

Uzman Araştırmacı – TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (Aralık 1984 – Mart 2004)

 • 1984-2000 yılları arasında; atıksu arıtılabilirlik çalışmaları, atıksu arıtma tesislerinin tasarlanması, mevcut atıksu arıtma tesislerinin iyileştirilmesi, paket ileri biyolojik arıtma tesisi geliştirilmesi, vb. atıksu ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası uluslararası ARGE ve uygulama projelerinde araştırmacı veya proje yürütücüsü olarak görev aldı, sempozyumlarda bildiriler sundu, ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayınlandı.
 • 1987 yılında ÇED üzerine araştırma yapmaya başladı ve Temmuz 1987’de İngiltere’de Aberdeen Üniversitesi’nde katıldığı 2 haftalık uluslararası ÇED Semineri’nin akabinde 1987-2002 yılları arasında birçok sanayi kuruluşunun ÇED projelerinde araştırmacı veya proje yürütücüsü olarak görev aldı
 • 1991-1992 yıllarında bazı sanayi kuruluşları için çevre monitor sistemi master planların hazırlanması projelerinde görev aldı.
 • 1997 yılında UNIDO ve TÜBİTAK-MAM tarafından ortaklaşa düzenlenen ve TÜBİTAK-MAM’da gerçekleştirilen, yurt dışından bilim insanlarının katıldığı 3 ay süreli “Endüstriyel Kirliliğin Değerlendirilmesi ve Kontrolü” adlı eğitim programında eğitici olarak görev aldı.
 • 1990-1991 yıllarında katı atık yönetimi üzerine araştırmalar yaptı, 1990’lı yılların başında İZAYDAŞ kurulmadan önce Kocaeli Valiliği’nin TÜBİTAK MAM’dan talebi üzerine, körfezde dolgu malzemesi olarak kullanılan evsel ve endüstriyel katı atıkların uluslararası iyi uygulama örnekleri ve yerinde yapılan incelemeler ışığında çevreye zarar vermeyecek şekilde nasıl yönetilmesinin uygun olacağına dair bilirkişi raporu hazırlanması ve Kocaeli Valiliği’ne sunulması faaliyetlerini gerçekleştirdi.
 • 1998 yılında ISO 14001 ÇYS üzerine araştırmalar yapmaya başladı, Şubat 1999’da TÜBİTAK MAM’da Danimarka Teknik Enstitüsü’nden 5 günlük Çevre Yönetim Sistemleri’ne Giriş Eğitimi aldı, Haziran 2000’de ABD Boston’da akredite ISO 14001 ÇYS Baş Denetçi eğitimine katıldı, bunların akabinde TÜBİTAK-MAM dahil birçok kuruluşta ISO 14001 ÇYS’nin kurulması ve işletilmesi ile ilgili danışmanlık, eğitim ve denetim hizmetleri verdi, ayrıca genel katılıma açık ISO 14001 ÇYS ve ISO 14001 ÇYS İç Denetçi eğitimleri düzenledi ve gerçekleştirdi.
 • 2000 yılında büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve SEVESO Direktifi üzerine araştırma çalışmaları yapmaya başladı, TÜBİTAK-MAM tarafından Haziran 2001’de düzenlenen “Temiz Bir İzmit Körfezine Doğru” sempozyumunda “SEVESO Direktifi ve İzmit Körfezinde Yer Alan Sanayi Kuruluşları Açısından Önemi” adlı bildiri sundu, Ekim 2001’de Fransa Ineris Enstitüsü ile TÜBİTAK-MAM tarafından ortaklaşa düzenlenen ve TÜSSİDE’de gerçekleştirilen “Büyük Endüstriyel Riskleri Önleme ve Seveso II Direktifi’nin Uygulanması” konulu 4 günlük seminerin düzenleme komitesinde yer aldı ve seminere katıldı, ayrıca Kocaeli Valiliği tarafından kurulan Büyük Endüstriyel Kazalarla ilgili komisyonda görev aldı.
 • 2001 yılında OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi üzerine araştırma yapmaya başladı, Kasım 2001’de İngiltere Nottingham’da Sterling Consultancy’den “IOSH Managing Safely” eğitimini aldı, Nisan 2002’de İngiltere Excel Partnership firması tarafından TÜBİTAK-MAM’da özel içerikli “Risk Assessment, Risk Management and Performance Assessment for Safety, Health (OHSAS 18001) and Environment” adlı 3 günlük eğitim düzenlenmesini sağladı ve eğitime katıldı, Kasım 2002’de İngiltere Edinburg’da BSI’dan OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi aldı. Bunların akabinde TÜBİTAK-MAM adına genel katılıma açık OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İç Denetçi eğitimleri düzenledi ve gerçekleştirdi.
 • 2001-2003 yıllarında TÜBİTAK MAM Enerji ve Çevre Enstitüsü’nde oluşturulan Enstitü Danışma Kurulu’nda görev aldı.
 • Mayıs 2001’de UNEP Bölgesel Temiz Üretim Eylem Merkezi (CP/RAC) tarafından verilen 3 günlük “Minimisation Opportunities Environmental Diagnosis” eğitimine katıldı.
 • 2002 yılında Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin (TKSD) Çalışan Sağlığı, Teknik Emniyet ve Çevrenin Korunması ile ilgili “Üçlü Sorumluluk” Girişimi Ödül Jürisi’nde yer aldı, ödül için başvuran kuruluşlarda üçlü sorumluluk kriterleri doğrultusunda inceleme ve değerlendirme çalışmalarına katıldı.
 • TÜBİTAK –MAM’da çalıştığı dönemde İSG ve çevre ile ilgili aldığı eğitimlerin dışında, 1996-2001 yılları arasında; Çok Boyutlu Liderlik, Toplam Kalite ve Liderlik, Takım Çalışması, Zaman Yönetimi, Motivasyon, Problem Çözme Teknikleri, Proje Yönetimi, Temel Pazarlama Kavramları, Değişim Yönetimi, AR-GE Faaliyetlerinin Ticarileştirilmesine Yönelik Pazarlama ve Satış, vb. gibi kayda değer pek çok eğitim de aldı.

SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ

Risk Yönetimi Grubu (Mart 2006 – Devam Ediyor)

İSG ve çevre alanlarında mesleki bilgi ve deneyimin sosyal sorumluluk gereği paylaşılması, böylelikle ülkemizde çevre kirlenmesinin, iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenmesine ve çevrenin korunmasına katkıda bulunulması amacıyla 1 Mart 2006 tarihinde Yahoo Grup ortamında Risk Yönetimi Grubu’nu kurdu. Grup moderatörlüğünü 2017 yılına kadar sürdürdü.

Bu süre zarfında grup moderasyonunun sağlanması, grupta bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması, mesleki ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi gibi faaliyetlerinin yanı sıra grupta iz bırakan birçok sosyal sorumluluk projesini başlattı, üyelerin katılımıyla oluşturulan proje ekiplerinin liderliğini üstlendi ve projelerin gerçekleştirilmesini sağladı. Bu projelere başlıca örnekler olarak aşağıdakiler verilebilir;

 1. Yabancı kaynaklardan yaklaşık 400 Toolbox Talks’un çevirisinin yapılıp üyelerle paylaşıldığı “İSG ve Çevre İşbaşı Konuşmaları Projesi”,
 2. WorksafeBC Kurumu’ndan alınan özel izinle yaklaşık 60 WorksafeBC videosunun Türkçe altyazı çevirilerinin yapıldığı “WorksafeBC Video Çeviri Projesi”,
 3. 2013 yılında gerçekleşen Soma Faciası’nın ardından Avustralya NSW Eyaleti Hükümetinden alınan özel izinle kömür madenlerinde risk yönetimi ile ilgili kayda değer 4 teknik kitabın çevirisinin yapılması ve elektronik ortamda üyelerle paylaşılması

2017 yılında gruba kayda değer katkıda bulunan 10 deneyimli grup üyesinin katılımıyla grup moderasyon ekibi kurulmasını sağladı.  Halen grup moderasyon ekibi üyesi olarak faaliyetini sürdürmektedir.